troostzw

sponsors en schenkingen

Troost wordt gelukkig ondersteund door vele bedrijven, instanties en fondsen die ons een goed hart toedragen. Die krijgen er prachtig theater voor terug en onder andere een exclusieve Vriendenavond. Voor bereikcijfers en de mogelijkheden, neem contact op met Michel Hueber via 06 5256 1555.


Sc
henkingen

Wist u dat u onder bepaalde voorwaarden uw giften aan onze stichting (wij hebben de ANBI status) als aftrekpost met 25% kunt verhogen bij uw belastingaangifte? Troost staat in het ANBI register vermeld onder fiscaal nummer 8116.52.225

Doelstellingen
Troost heeft als doel het bevorderen van het maken en het zelf maken van theater door professionele theatermakers en ambitieuze (amateur)spelers. Doel is dat makers en spelers zich met zichtbaar plezier ontwikkelen in hun samenspel, zodat ons publiek geprikkeld en verrast wordt.

Beleid 2018-2021
Het beleid 2018-2020 richt zich op de volgende hoofdpunten:

- Professionalisering van de spelersgroep.
Door geloofwaardig kwaliteitsspel en visueel sterke voorstellingen neer te zetten blijven we ons vertrouwde publiek boeien.

- Groei van het aantaal huiskamervoorstellingen
Door meer huiskamervoorstellingen te spelen doen de acteurs meer spelervaring op en groeit de opbrengst en bereiken we nieuw publiek.

- Jaarlijks produceren van muziektheater
We maken ruimte voor verbreding door te zoeken naar uitdaging, experiment en creatie .

Bestuur
Thijs Sanderink - voorzitter
Marloes Bakema - secretaris
Michel Hueber - penningmeester
Floris de Monchy - lid

Het uit deze 4 leden bestaande bestuur is onbezoldigd. Stichting Troost heeft geen medewerkers in dienst.

Financieel verslag

Baten en lasten 2017

Inkomsten                          € 33686             Uitgaven                      € 35189

Ledenbijdrage                    € 5130               Productiekosten          € 30548
Recette                               € 25157             Algemene kosten        € 3071
Donaties en subsidies        € 3399               Publiciteit                     € 1570

Bruto resultaat              -/- € 1503
Bijzondere baten                € 2509
Netto resultaat 2017          € 1005

Balans 31 december 2017

Activa                                 € 27549             Passiva                          € 27549

Liquide middelen               € 20776             Eigen vermogen           € 21756
Totaal te ontvangen           € 6773               Kortlopende schulden  € 2294
Overige activa                    € 0                     Voorzieningen              € 3500