troostzw

algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden d.d. 18 februari 2023 Theatergroep Troost en Stichting Troost

Theatergroep Troost is een handelsnaam van de Stichting Troost. Waar hieronder Theatergroep Troost vermeld is, kan ook Stichting Troost gelezen worden.

1. Definities
De hierna met een beginhoofdletter aangeduide begrippen hebben in deze Algemene Voorwaarden de volgende betekenis:
a. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Theatergroep Troost
b. Voorstelling: de georganiseerde gebeurtenis, zoals een gebeurtenis van culturele en/of muzikale aard, waarvoor Theatergroep Troost kaarten verkoopt;
c. Klant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Theatergroep Troost een overeenkomst aangaat betrekking hebbend op een voorstelling, dan wel aan wie Theatergroep Troost daartoe een aanbieding doet;
d. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Theatergroep Troost en klant ter verkrijging van toegangskaart(en) voor een voorstelling;
e. Toegangskaart: het document dat dient als toegangsbewijs voor de voorstelling;
f. Theatergroep Troost: theatergroep uit Amsterdam die zich inzet voor de programmering
van culturele activiteiten in diverse theaters en of andere locaties, waaronder
bijvoorbeeld huiskamers.

2. Identiteit
Theatergroep Troost
Oudezijdsvoorburgwal 235 2a
1012 EZ  Amsterdam
Telefoonnummer: 06-25196505
Mail: Info@theatergroeptroost.nl
KvK-nummer: 34187032

3. Toepasselijkheid
a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle tot stand gekomen overeenkomsten op afstand, bestellingen tussen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij Theatergroep Troost producten of diensten van welke aard ook aan klant levert, ook indien deze producten of diensten niet (nader) in deze Algemene Voorwaarden zijn omschreven.
b. Afwijkingen van, en aanvullingen op, deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in, bijvoorbeeld, een (schriftelijke) overeenkomst of opdrachtbevestiging.
c. Theatergroep Troost is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen en gewijzigde Algemene Voorwaarden van toepassing te verklaren op overeenkomsten. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn op de website van Theatergroep Troost te raadplegen.
d. De toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van klant wordt door Theatergroep Troost uitdrukkelijk van de hand gewezen.
e. Van de tekst van deze Algemene Voorwaarden kan klant langs elektronische weg kennisnemen. Op verzoek van de klant kunnen de Algemene Voorwaarden kosteloos worden toegezonden.
f. Onduidelijkheden over uitleg en inhoud van een of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.

4. Totstandkoming overeenkomst 
a. Alle aanbiedingen, daaronder begrepen advertenties en prijslijsten zijn vrijblijvend. Theatergroep Troost is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
b. De overeenkomst komt tot stand nadat klant van Theatergroep Troost een of meerdere toegangskaart(en) heeft gekocht.
c. Theatergroep Troost verschaft de toegangskaart(en).
d. Klant dient voordat hij zijn reservering bevestigt altijd goed te controleren of de juiste toegangskaart(en) is/zijn gereserveerd. Klant dient bij het maken van de reservering altijd een juist (e-mail)adres te gebruiken. Het risico voor verlies, diefstal of misbruik van het toegangskaart berust bij klant vanaf het moment dat de toegangskaart(en) hem hebben bereikt.
e. Als wordt getwijfeld aan de juistheid van de gegevens die klant heeft aangeleverd bij de bestelling kan Theatergroep Troost contact met klant opnemen met behulp van de gegevens die klant heeft aangeleverd. Als Theatergroep Troost klant niet kan bereiken en de gegevens niet kan controleren, kan Theatergroep Troost ertoe overgaan de reservering te annuleren en de toegangskaart alsnog te verkopen aan een andere klant.
f. Als Theatergroep Troost twijfelt aan de juistheid of de geldigheid van de door de klant aangeleverde gegevens of het door de klant gebruikte betaalmiddel, dan heeft zij het recht om de reservering van de klant te annuleren en de toegangskaart alsnog te verkopen aan een andere klant. Theatergroep Troost zal zich inspannen om de klant in een dergelijk geval te informeren.
g. Theatergroep Troost behoudt zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal te reserveren/kopen toegangskaart(en). Bij een overschrijding van dit maximum door de klant, is Theatergroep Troost gerechtigd om de reservering van de toegangskaarten boven het maximum aantal ongedaan te maken of de betreffende toegangskaarten ongeldig te maken.
h. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de desbetreffende producten of diensten.

5. Prijzen en betaling
a. Theatergroep Troost verkoopt toegangskaarten en bepaalt de prijs en het aantal beschikbare plaatsen. Informatie betreffende prijs en beschikbaarheid wordt vrijblijvend en onder voorbehoud verstrekt.
b. Klant betaalt voor de bestelde producten dan wel diensten conform in de overeenkomst vermelde prijs. Betaling vindt plaats op de door Theatergroep Troost aangegeven wijze. Aan de bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel) voorwaarden worden gesteld.
c. Alle vermelde prijzen van Theatergroep Troost zijn in euro’s inclusief BTW, tenzij anders is vermeld.
d. Theatergroep Troost brengt bij een bestelling geen servicekosten/verzendkosten in rekening.
e. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is Theatergroep Troost niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.
f. Klant dient de verschuldigde bedragen binnen 20 dagen te betalen. Indien klant niet tijdig betaalt is klant van rechtswege in verzuim en over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd.
g. Indien klant niet binnen het vorige lid genoemde termijn heeft betaald is klant gehouden tot vergoeding van alle door Theatergroep Troost gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, waaronder kosten gemaakt door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten.

6. Leveringstermijnen
a. Toegangskaart(en) worden verzonden aan het e-mailadres dat klant aan Theatergroep Troost kenbaar heeft gemaakt. Theatergroep Troost zal het door klant opgegeven e-mailadres als juist blijven beschouwen totdat klant aan Theatergroep Troost een nieuw e-mailadres heeft meegedeeld.
b. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding. De door Theatergroep Troost opgegeven levertijden zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient Theatergroep Troost schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
c. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft Klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de bestelling te annuleren dan wel de Overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van Klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat deze de Overeenkomst in stand laat.

7. Afgelaste of verschoven voorstellingen
a. De door Theatergroep Troost gedistribueerde toegangskaart(en) blijven eigendom van de theatergroep en worden aan de klant geleverd onder de voorwaarde dat het zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de voorstellinghouder en/of Theatergroep Troost niet is toegestaan het toegangsbewijs te verkopen aan derden of op enige andere wijze op commerciële wijze direct of indirect aan derden te verstrekken, dan wel het
toegangsbewijs in commerciële uitingen op welke wijze dan ook aan te bieden of te gebruiken. Bij overtreding van voornoemde voorwaarde is Theatergroep Troost en/of de voorstellinghouder gerechtigd dit toegangsbewijs ongeldig te maken en/of de klant een boete op te leggen. Houders van ongeldige toegangsbewijzen zal de toegang tot het
Voorstelling worden ontzegd, zonder recht op schadevergoeding.
b. Na ontvangst dient klant de toegangskaart te controleren, aangezien fouten niet altijd kunnen worden hersteld.
c. Indien de toegangskaart van klant zodanig is beschadigd dat het niet meer op echtheid te controleren is, kan klant contact opnemen met Theatergroep Troost d. Speciale wensen, zoals bijvoorbeeld het reserveren van rolstoelplaatsen (voor zover deze beschikbaar zijn), dienen tijdig en uitdrukkelijk kenbaar te worden gemaakt. Theatergroep Troost kan geen enkele garantie geven dat aan speciale wensen tegemoet kan worden
gekomen. Voor meer informatie hierover kan klant contact met Theatergroep Troost opnemen.
d. Na aanschaf kunnen toegangskaarten alleen geruild of vergoed worden, volgens de hieronder vermelde regeling:
- Ruilen van toegangskaarten naar een andere speeldatum kan zolang er nog kaarten beschikbaar zijn.
- Bij annulering door de klant geldt: tot 2 weken voor de speeldag, krijgt de klant het aankoopbedrag voor 100% terug. Binnen 2 weken voor 50% en binnen een week voor de speeldag krijgt de klant geen geld terug.
- Indien een voorstelling als gevolg van of in verband met overmacht (ondermeer zoals beschreven in artikel 12) door Theatergroep Troost moet worden geannuleerd voor- of nadat deze is aangevangen, kunnen klanten hun toegangskaart omzetten naar een andere speeldatum van de desbetreffende voorstelling. Indien er geen overige speeldata van de voorstelling zijn of voor de overige speeldata er geen capaciteit beschikbaar is, dan worden de toegangskaarten gerestitueerd. Deze restitutie vindt alleen plaats wanneer de voorstelling is geannuleerd voor aanvang van het evenement of bij annulering van een speelduur van het evenement van korter dan 50% van de geplande speelduur. Indien het evenement na 50% van de geplande speelduur wordt geannuleerd is er geen restitutie van toegangsgelden en/of gemaakte kosten mogelijk. Ook eventuele servicekosten en overige schade zullen niet worden vergoed.
- Indien de voorstelling als gevolg van of in verband met overmacht (ondermeer zoals beschreven in artikel 12) door Theatergroep Troost wordt verschoven naar een andere datum blijft de toegangskaart geldig voor de nieuwe datum waarop de voorstelling zal plaatsvinden. Als de klant de voorstelling op de nieuwe datum niet kan of wil bezoeken dan is hij gerechtigd zijn toegangskaart in te leveren bij Theatergroep Troost tegen restitutie van de aankoopprijs. Mocht de klant op de nieuwe datum niet kunnen of willen, dan dient deze dat zo snel mogelijk kenbaar te maken aan de Theatergroep Troost, maar in ieder geval twee weken voor aanvang van de nieuwe geplande datum van de Voorstelling. Hierbij dient hij de benodigde informatie omtrent de aankoop van het toegangsbewijs aan Theatergroep Troost te overleggen. Eventuele servicekosten of overige schade zullen nimmer worden vergoed. Ook kan de klant geen aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een andere voorstelling.

8. Toegangskaart
a. De op de toegangskaart van Theatergroep Troost rustende industriële en intellectuele eigendomsrechten behoren toe aan Theatergroep Troost dan wel haar licentiegever. Klant zal zich onthouden van gedragingen waardoor rechten of andere belangen te dier zake van Theatergroep Troost dan wel haar licentiegever zouden kunnen worden geschaad.
b. Het is klant niet toegestaan enige aanduiding betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom van de toegangskaart te verwijderen of te wijzigen, dan wel enige wijziging aan te brengen in de vorm of enig ander kenmerk van de toegangskaart.
c. Het is klant verboden de toegangskaart te vervalsen, te vermenigvuldigen of op enige wijze te reproduceren.

9. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
a. De op de Toegangskaart van Theatergroep Troost rustende industriële en intellectuele eigendomsrechten behoren toe aan Theatergroep Troost, dan wel haar licentiegever. Klant zal zich onthouden van gedragingen waardoor rechten of andere belangen te dier zake van Theatergroep Troost dan wel haar licentiegever zouden kunnen worden geschaad.
b. Het is Klant niet toegestaan enige aanduiding betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom van de Toegangskaart te verwijderen of te wijzigen, dan wel enige wijziging aan te brengen in de vorm of enig ander kenmerk van de Toegangskaart.
c. Het is Klant verboden de Toegangskaart te vervalsen, te vermenigvuldigen of op enige wijze te reproduceren.
d. De Overeenkomst strekt niet tot de overdracht van enig intellectueel eigendomsrecht van Theatergroep Troost aan Klant.

10. Privacy
a. Theatergroep Troost zal op generlei wijze de gegevens van de Klant aan derden beschikbaar stellen
b. Lees de volledige privacy verklaring hier

11. Aansprakelijkheid
a. Met uitzondering van de overige aansprakelijkheidsbepalingen in deze Algemene Voorwaarden, is de totale aansprakelijkheid van Theatergroep Troost wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming, dan wel wegens onrechtmatige daad, beperkt tot vergoeding van directe schade tot ten hoogste het bedrag dat voor de toegangskaart aan klant in rekening is of kan worden gebracht, tenzij de schade het gevolg is van opzet en/of grove schuld van Theatergroep Troost of haar ondergeschikten.
b. De aansprakelijkheid van Theatergroep Troost wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien klant, Theatergroep Troost onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Theatergroep Troost ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Theatergroep Troost in staat is adequaat te reageren.
c. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat klant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Theatergroep Troost meldt.
d. Theatergroep Troost kan op geen enkel moment aansprakelijk worden gehouden voor welke vorm van schade aan of verlies van de toegangskaart dan ook. Bij verlies of diefstal kan de klant geen aanspraak maken op een vervangende toegangskaart of terugbetaling van enige gelden. Theatergroep Troost is evenmin aansprakelijk voor vertraging of het niet of onjuist afleveren van Toegangskaart, indien vertraging of het niet of onjuist afleveren niet kan worden toegerekend aan Theatergroep Troost.

12. Overmacht
a. Theatergroep Troost is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt
b. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Theatergroep Troost geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Theatergroep Troost niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
c. Theatergroep Troost kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
a. Op alle overeenkomsten met Theatergroep Troost is Nederlands recht van toepassing, ook indien klant woonachtig is in het buitenland.
b. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst of de daarop van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.

14. Diversen
a. Het is bij de voorstellingen niet toegestaan de volgende zaken mee te nemen naar de plaats van de voorstelling: alcoholhoudende dranken, drugs, glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, wapens of enig ander gevaarlijk voorwerp, op straffe van inbeslagname. Verwezen zij voorts naar de algemene voorwaarden van de voorstellingshouder.
b. Het is mogelijk dat klanten voorafgaande aan de voorstelling worden gefouilleerd. Aan degene die zich hieraan niet wenst te onderwerpen kan de toegang worden geweigerd zonder recht op restitutie van enige gelden.
c. Klanten die te laat bij de voorstelling arriveren, worden – voor zover mogelijk – toegelaten tijdens geschikte momenten gedurende de voorstelling. Toegang kan echter niet worden gegarandeerd.
d. Waar in deze Algemene Voorwaarden Theatergroep Troost zich verplicht tot het doen van een schriftelijke mededeling, is Theatergroep Troost gerechtigd deze mededeling langs elektronische weg te doen, zoals maar niet beperkt tot een e-mailbericht of app of sms.
e. Kennelijke vergissingen en schrijffouten op de website van Theatergroep Troost dan wel in offertes, orderbevestigingen, toegangskaart en/of andere bescheiden, binden Theatergroep Troost niet.
f. Bij verschil van mening tussen Theatergroep Troost en klant over de vertaling en/of de uitleg van de Algemene Voorwaarden is de Nederlandse versie ervan beslissend.
g. Indien een of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Theatergroep Troost in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Theatergroep Troost vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

Amsterdam
18 februari 2023